Katedra Teleinformatyki i Systemów Elektronicznych

Granty i projekty

Granty i projekty realizowane przy udziale pracowników KTiSE w ubiegłych latach:

 • 2023 wykonawca w grancie BANANA - Brainsourcing for Affective Attention Estimation, Call Topic: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI), CHIST-ERA Call 2020 (strona polska w ramach zespołu Politechniki Opolskiej)
 • 2021-2023 grant Rzeczy są dla ludzi/0087/2020 pn. "Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji" (koszt kwalifikowalny: 2 959 160 PLN, suma dofinansowania: 2 353 913 PLN).
 • 2020-2021 grant przedwdrożeniowy "Egzoszkielet na staw łokciowy", "Inkubator Innowacyności 4.0",
 • 2020-2021 grant przedwdrożeniowy "System monitorowania zagrożenia pożarowego obszarów leśnych wykorzystujący niskoemisyjną transmisję radiową", "Inkubator Innowacyności 4.0",
 • 2019-20 grant przedwdrożeniowy "Egzoszkielet na rękę", "Inkubator Innowacyności 2.0",
 • 2019-20 grant przedwdrożeniowy "Drukowane 3D protezy piersi", "Inkubator Innowacyjności 2.0",
 • 2021-22 wykonawca w grancie przedwdrożeniowym "Egzoszkielet na staw łokciowy" (kierownik: dr hab. inż. Izabela Rojek prof. nadzw.), "Inkubator Innowacyności 4.0",
 • projekt „Stawiamy na rozwój UKW” (PO WER 2014-2020),
 • od 2018 POIR.01.01.01-00-0272/18 "System komputerowej nienadzorowanej psychoterapii depresji", ATI Labs sp. z o.o., (koszt całkowity: 11 054 379,55 zł),
 • od 2018 POIR.01.01.01-00-0091/18, "Urządzenie wspierające poruszanie się osób niewidomych i słabowidzących", Tyflos sp. z o.o. (koszt całkowity: 4 051 543,82 zł),
 • 2018 grant przedwdrożeniowy „Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieci z osłabieniami w obszarze kończyn górnych” w ramach projektu "Inkubator Innwoacyjności +" (budżet 85 tys. zł),
 • 2019 grant przedwdrożeniowy "Integrated PM 2.5 / 10 measurement system based on cost-effective sensors and low-emission radio transmission" w ramach projektu "Inkubator innowacyjności 2.0",
 • 2019 grant przedwdrożeniowy "Egzoszkielet na rękę" w ramach projektu "Inkubator innowacyjności 2.0",
 • 2019 grant przedwdrożeniowy "Drukowane 3D protezy piersi" w ramach projektu "Inkubator innowacyjności 2.0",
 • projekt "Młodzi odkrywcy w kalejdoskopie nauki 2.0" (WND-POWR.03.01.00-00-U116/17-01), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/1,
 • 2018-2019 grant MNiSW Polonium (współpraca polsko-francuska) „Badania pilotażowe praktycznej realizacji obliczeniowej kontekstowej analizy emocji na podstawie sygnałów multimodalnych w tym zachowania i tekstu ” we współpracy UKW z ESIGETEL/Allianstic w Paryżu,
 • grant MNiSW (542/P-DUN/2016) na działania upowszechniające naukę (DUN): Podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych: Wydanie monografii "Theory and applications of the Kosiński's Fuzzy Numbers",
 • 2015 mikrogrant na opracowanie „Systemu wspomagającego projektowanie i wykonanie wkładu do wózka inwalidzkiego dla osób ze skostnieniami w obrębie stawów biodrowych” w ramach Projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” realizowanego w ramach PRIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa,
 • 2015 mikrogrant na opracowanie „Systemu sterującego do zintegrowanego środowiska teleinformatycznego osoby niepełnosprawnej” w ramach Projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” realizowanego w ramach PRIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa,
 • 2014-2015 badania przedwdrożeniowych do projektu "System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci" - dofinansowanie 40 tys. zł, kierownik: prof. Włodzisław Duch, projekt "Inkubator Innowacyjnosci" (projekt systemowy "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami"; POIG), Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK,
 • 2014-2015 wykonawca w grancie Rektora UMK nr 506-F/2014 „Poszukiwanie metod analizy danych wyników obserwacji pacjentów we wczesnym okresie udaru niedokrwiennego mózgu dla monitorowania, diagnostyki i krótkoterminowego prognozowania stanu chorych przy uwzględnieniu badań spirografii mózgowej”; kierownik: prof. dr hab. Oleksandr Sokolov,
 • 2013-2018 grant NCN (SYMFONIA 1) „NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci” – kierownik: prof. dr hab. Włodzisław Duch (UMK),
 • 2010-2013 grant MNiSW N519 5781 38 „Spektrum autyzmu: Zintegrowana teoria” – kierownik: prof. dr hab. Włodzisław Duch (UMK).